Poskytované právní služby

Jsem advokátem s tzv. generální právní praxí, pročež se zaměřuji na veškerá odvětví práva.

Mezi mými klienty nejčastěji vyhledávané (a mnou poskytované) právní služby pak patří poskytování právních služeb v těchto oblastech:
Jít do Občanské právo

Občanské právo

Zastupování v civilním řízení před soudy, příprava, revize a sepisování smluv (kupní, o dílo, darovací atd.), nemovitosti, SVJ, výživné, vypořádání společného jmění manželů, náhrada škody (na zdraví, způsobené dopravní nehodou atd.), právo na ochranu osobnosti apod.

Jít do Obchodní právo

Obchodní právo

Právo obchodních společností, založení společností, spolky, příprava stanov, valných hromad. Obchodní podmínky, smlouva o výkonu funkce, převody obchodních podílů a jiné.

Jít do Autorské právo, pracovní právo, insolvence

Autorské právo, pracovní právo, insolvence

Autorské právo, licence, ochranné známky, právo informačních společností, tiskový zákon – zejména právo na odpověď, pracovní smlouvy, „hmotná odpovědnost“, výpověď z pracovního poměru, oddlužení apod.

Jít do trestní a správní právo

trestní a správní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného (v tzv. adhezním řízení), správní delikty a přestupky (mimo jiné v dopravě včetně „přezkumu“ při dosažení 12-ti bodů), stavební řízení a jiné.

O mně

  • V roce 2013 jsem získal magisterský titul ve studijním programu Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Již v té době jsem získával cenné praktické zkušenosti - nejprve na právním oddělení energetické společnosti E:ON a později v Advokátní kanceláři Kříženecký & partneři s.r.o., kde jsem také vykonal tříletou koncipientskou praxi.

  • Po složení advokátních zkoušek v roce 2016 jsem samostatně začal vykonávat advokacii. Za účelem řádného poskytování služeb a případného zajištění substituce v případě kolize úkonů právní služby od počátku spolupracuji s řadou svých kolegů, s nimiž jsem spolupracoval již v době své praxe advokátního koncipienta. Pro své klienty současně ve spolupráci se soudními znalci zprostředkuji zajištění znaleckého posudku, ve spolupráci s notáři pak jimi poskytované služby.

    Právní služby poskytuji na celém území České republiky.

  • Odměna za právní služby se odvíjí od povahy a náročnosti poskytované služby. Odměnu určuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Dle konkrétních potřeb klienta je však možné sjednat i smluvní odměnu, a to jako odměnu hodinovou nebo fixní (pevnou) za vyřízení konkrétní záležitosti. V případě dlouhodobější spolupráce je možné sjednat též odměnu paušální.

  • V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele informuji své klienty - spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení sporů v oblasti poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16 110 00 Praha, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.